<nobr id="rd7xz"></nobr>
<video id="rd7xz"></video>
<video id="rd7xz"></video><nobr id="rd7xz"></nobr>
<video id="rd7xz"></video><noframes id="rd7xz"><dl id="rd7xz"></dl><video id="rd7xz"><dl id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></dl></video>
<i id="rd7xz"></i>
<video id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></video><dl id="rd7xz"></dl>
<dl id="rd7xz"><dl id="rd7xz"><delect id="rd7xz"></delect></dl></dl><video id="rd7xz"><i id="rd7xz"><delect id="rd7xz"></delect></i></video><video id="rd7xz"><dl id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></dl></video>
<video id="rd7xz"><dl id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></dl></video><noframes id="rd7xz"><video id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></video>
<video id="rd7xz"></video><video id="rd7xz"></video>
<noframes id="rd7xz"><dl id="rd7xz"></dl><video id="rd7xz"><dl id="rd7xz"></dl></video> <video id="rd7xz"><dl id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></dl></video>
<video id="rd7xz"></video>
<noframes id="rd7xz"><dl id="rd7xz"></dl>
<dl id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></dl>
<video id="rd7xz"><video id="rd7xz"><i id="rd7xz"></i></video></video><noframes id="rd7xz">

財務概要


五年財務概要


經審核綜合損益及其他全面收益表

截至12月31日止(百萬港元) 2018 2017 2016 2015 2014
收入 32,208 25,837 25,837 18,342 17,616
息稅折舊及攤銷前營業利潤 7,758 7,636 4,464 3,776 3,257
折舊及攤銷 (1,311) (1,128) (943) (871) (833)
息稅前營業利潤 6,447 6,508 3,521 2,905 2,424
財務成本 (320) (185) (167) (155) (215)
除稅前盈利 6,127 6,323 3,354 2,750 2,209
利得稅支出 (1,247) (1,283) (491) (418) (305)
年度盈利 4,880 5,040 2,863 2,332 1,904
每股盈利(港仙) 109.92 111.47 62.64 50.43 40.69
每股中期股息(港仙) 20.00 17.00 11.00 8.50 6.80
建議每股末期股息(港仙) 15.00 20.00 11.00 9.50 7.50
全年每股派息(港仙) 35.00 37.00 22.00 18.00 14.30
派息率 32.0% 33.1% 34.9% 35.3% 35.1%

五年財務概要


經審核綜合財務狀況表

(百萬港元) 于31/12/2018 于31/12/2017 于31/12/2016 于31/12/2015 于31/12/2014
非流動資產 29,497 29,227 25,807 24,557 23,519
流動資產 13,280 14,063 9,189 11,042 11,217
流動負債 (10,222) (11,040) (7,960) (8,449) (10,317)
流動資產凈值 3,058 3,023 1,229 2,593 900
非流動負債 (9,409) (10,334) (10,213) (9,914) (6,942)
本公司擁有人應占權益 23,143 21,916 16,823 17,236 17,477
非控股權益 2,756 - - - -
凈債務 11,779 12,829 12,273 11,304 10,828
国产精品香蕉视频在